Tag: aerosmith

Aerosmith Takes Over The Next Guitar Hero Game

Guitar Hero IV: Aerosmith Edition?